Governing Body

Society

Kishan Jan Kalyan Shikshan Sanstha, Paota, Distt-Jaipur (Raj.)
Registration : 540/Jaipur/2007-08 View

Society Members :

Sr. No. Name Father's /Husband Name Designation Occupation Address
1 Sandeep Yadav Shambhu Dayal Chairman Service VPO-Dwarikapura, Kotputali, Jaipur
2 Mahesh Yadav Bhoma Ram Seretary Business Paota, Tehsil-Kotputali, Jaipur
3 Krishna Yadav Sh. Mahesh Kumar Yadav Cashier Social Worker Paota, Tehsil-Kotputali, Jaipur
4 Shambhu Yadav Ghashi Ram Member Service VPO-Dwarikapura, Kotputali, Jaipur
5 Krishna Yadav Rameshwar Yadav Member House Wife Paota, Tehsil-Kotputali, Jaipur
6 Meera Devi Satnarayan Member Teacher Bindayaka, Jaipur
7 Vinod Yadav Dhona Ram Member Teacher Bhamru, Virat Nagar, Jaipur
8 Usha Vinod Member Teacher Bindayaka, Jaipur
9 Suresh Chand B R Yadav Member Agriculture Pragpura, Kotputali, Jaipur
10 Hansa Kamal Yadav Member Teacher Bhanslana Kotputali, Jaipur
11 Kishore Yadav Rameshwar Yadav Member Business Pragpura, Kotputali, Jaipur
12 Suman Sharma Ashok Kumar Sharma Member Teaching Paota, Tehsil-Kotputali, Jaipur
13 Rajveer Yadav Jaisingh Yadav Member Teaching Paota, Tehsil-Kotputali, Jaipur
14 Sunita Yadav Pawan Yadav Member Teaching Paota, Tehsil-Kotputali, Jaipur
15 Department Head   Department Head State Govt. Service Education Department, Jaipur
Kishan Teacher's Training College.